Malul Aylığı

Malulen Emeklilik ; 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını,kaybettiği  Sağlık Raporu ile tespit edilen sigortalılar malul sayılır. Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Vakfımızca SGK'ya gönderilen Sağlık Kurulunca da tespit edilmesi gerekir.

Malulen Emeklilik Koşulları ;

SGK Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;

  • En az on yıldır üye olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
  • Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,
  •  Vakfımıza yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Malullen Emeklilik Başvuruları;

Vakıf üyesinin yazılı olarak başvurusu ardından yetkili sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun Vakfımız tarafından incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kuruluna onaya gönderilecektir.SGK maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar vermesini takiben emeklilik işlemleri başlatılacaktır.

Malullük Aylığı Hangi Hallerde Kesilir;

Malullük aylığı,

  • Sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,
  • Kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması,

hallerinde kesilir.

Kontrol muayenesi; üyenin veya bunların hak sahiplerinin malullük ve iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının tespiti amacıyla Vakfımızca muayene ve tetkik yaptırılmasıdır.