Sosyal Güvenlik Birimi Sıkça Sorulan Sorular

Hizmet Borçlanması Nasıl Yapılabilir ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılacak borçlanmalar Kanunun 41, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ise 70 nci maddesinde düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanılacak sürelere ait prim tutarı; Vakfımız üye  veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulundukları tarihte  Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, belirlenecek günlük kazancın % 32'si  oranında hesaplanır.

İsteğe Bağlı Tutarları Nelerdir ?

01/01/2023 -31/12/2023 Tarihleri Arası Esas Tutarlar (TL)

ALT SINIR ÜST SINIR
2.502,00 18.765,00

 

İsteğe Bağlı Prim Ödeme Nasıl Sona Erer ?

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olarak çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları günden, İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin Kurumca alındığı tarihten öncekiprimi ödenmiş son ayın bitiminden, Tahsis talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış veya toptan ödeme yapılmış olmak koşulu ile tahsis talep tarihinden, Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

Vakfınıza İsteğe Bağlı Prim Ödüyorum , Sağlıktan Yararlanabilir Miyim ?

506 Sayılı yasada isteğe bağlı prim oranı %25 olarak belirlenmiş olup, sağlık primi içermemektedir.

Hizmet Birleştirmesi Nasıl Yapabilir ?

Vakfımız üyesi olup aktif prim ödeyen ve isteğe bağlı üyelerin talepleri halinde diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi geçen hizmetleri, Vakıftaki hizmetleriyle 2829 sayılı kanun hükümlerine göre birleştirilir.

Hizmet Birleştirmesi İçin Gerekli Belgeler ?

 • Hizmet Birleştirme Dilekçesi ( EK 1 )
 • Hizmet Birleştirme Formu     
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • SSK Sigorta Sicil  Kartı Fotokopisi  ( Sigorta kartı bulunmayan üyeler için sigorta numarası ve hangi sigorta müdürlüğüne bağlı olduğunu belirtmesi gerekmektedir. )
 • TC Emekli Sandığı Yedek Subaylık Terhis Belgesi Fotokopisi
 • Bağ-Kur Sicil Numarası yada Hizmet Belgesi
 • Diğer Banka Sandıkları Hizmet Belgesi Fotokopisi (Üye Kartı veya Üye sicil numarası)

 

Çalışan Üyelerimizden Kesilen Prim tutarı ne üzerinden belirleniyor ?

5510 Sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80. maddesi ve 5754 sayılı Kanunun 47. maddesi esasları dahilinde prime esas kazançlar üzerinden aylık prim kesintisi yapılır.

Çalışan Üyelerden Kesilen Prim Oranlarının Dağılımı Nedir ?


Prim Türü / Kesinti Yapılan
İşçiİşverenToplam
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Uzun Vadeli)
91120
İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Primi (Kısa Vadeli)
022
Hastallık Sigortası Primi57,512,5
Toplam Primler1420,534,5


En Düşük Ve En Yüksek Matrahtan Kesilen Pim Tutarları Nedir ?

 

01/01/2023 -31/12/2023 Tarihleri Arası Esas Alınan Tutarlar

  %14  %20,5
Alt Sınır Matrah  Alt Sınır Üye Payı  Alt Sınır İşveren Payı
10.008,00   1.401,12 2.051,64
Üst Sınır Matrah  Üst Sınır Üye Payı  Üst Sınır İşveren Payı
75.060,00  10.508,40 15.387,30

 

Ölüm Aylığı Hangi Şartlarda Bağlanır ?

   5510 Sayılı kanunun  yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

        a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

        b-) Her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

    Ayrıca;

        a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

        b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır. 

Ölüm Aylığını Kimler Alabilir ?

Ölüm Aylığı, Ölen Üyenin;

       a-) Eşine,

       b-) Çocuklarına

       c-) Anne ve babasına, bağlanır.

Eşe Aylık Bağlanmasının Şartları

        Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si;  aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

Çocuklarına Aylık Bağlanmasının Şartları

Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

Erkek Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin;

Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, şarttır.

Kız Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin;

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,

Evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

Malul Çocuklara Bağlanan Aylıklar;

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları,

Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı,

Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu SGK Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini,izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

Anne Ve/Veya Babaya Aylık Bağlanmasının Şartları

Anne ve/veya babaya aylık bağlanabilmesi için de yine birtakım kıstaslar mevcuttur. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.

Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Ölüm Aylığı ve Cenaze Yardımı Alabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

 • Ölüm Aylığı ve Cenaze Yardımı Ödenmesi İçin Dilekçe (Ek:1)

 • Ölüm Defin Tutanağı

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 • Veraset İlamı

Ölüm Aylığı Ne Zaman Başlar ?

Sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar;

 • Sigortalının ölüm tarihini,
 • Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı tarihi, takip eden ay başından itibaren başlatılır.

 

 

Ölüm Aylığı Hangi Hallerde Kesilir ve Yeniden Bağlanır ?

Ölen Sigortalının;

 • Eşi yeniden evlendiği takdirde,
 • Ölen sigortalının çocuklarının

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle taraflarına gelir veya aylık bağlanması,

Evli Olmayan Kız Çocuğu Evlendiği Takdirde,

Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmeyen erkek çocuğu 18 yaşını doldurduğu, ortaöğrenim gören erkek çocuğu 20 yaşını doldurduğu, yükseköğrenim gören erkek çocuğu 25 yaşını doldurduğu takdirde,

-Anne ve/veya babasına, diğer çocuklarından hak kazandıkları gelir/aylıklar dışında, gelir/aylık bağlandığı takdirde,

-Anne ve/veya babası asgari ücretin net tutarından fazla gelir elde ettiği takdirde,bağlanmış bulunan ölüm aylıkları kesilir. 

Evlilik Yardımı Alabilmek İçin Tamamlanması Gereken Belgeler ?

 5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince evlenmeleri nedeniyle, gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları  gelir ve aylıklarının iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. 

 Evlenme ödeneği, kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir ve aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenir.  Evlenme ödeneği,    bir defaya özgü olmak üzere verildiğinden, evlenme ödeneğini aldıktan sonra, boşanma ya da dul kalma gibi  nedenlerle yeniden ölüm gelir ve aylığı bağlanan kız çocukların  sonraki evliliklerinde evlenme ödeneği ödenmez. Evlenme ödeneği istemediklerini yazılı olarak Kuruma bildirenlerden sonradan evlenme ödeneği verilmesi talebinde bulunanların, bu talepleri reddedilir.

 Evlenme ödeneği verilen kız çocukların gelir ve aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir ve aylıkların durdurulduğu tarihten iki sene sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, gelir ve aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, bu süre içinde tekrar gelir ve aylık ödenmediğinden bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm gelir ve aylıklarının başlangıcı,iki yıllık sürenin dolduğu tarih olur.

 

Vakfımızdan Sağlık Yardımı Alan Hak Sahibi Kız Çocuklarının Evlenmesi Durumunda İstenen Belgeler Nelerdir?

 • Evlendiğini Belirten Dilekçe
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Vakfımızın Sunduğu Sağlık Hizmetleri Hangi Durumda Geçerliliğini Yitirir?

 • Vakfımız Sağlık Hizmetlerinden Yararlanan Üyenin Veya Hak Sahibinin Vefat Etmesi ,
 • Hak Sahiplerinin Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşunda Çalışmaya Başlaması ,
 • İsteğe Bağlı Sigortalı olması veya Gelir ve Aylık Alması,
 • Hak Sahiplerinin Evlenmesi,
 • Haksahibi olan çocuklar için öğrenim durumunun sona ermesi.

NOT : Yukarıda belirtilen durumların Vakfımıza bildirilmemesi halinde

Haksahibi Beyan ve Taahhüt Belgesinde  belirtilen yasal işlemler uygulanacaktır.

Bankadan İstifa Etmek Suretiyle Ayrıldım Vakfımız Sağlık İmkanlarını Ne Zamana Kadar Kullanabilirim ?

Vakfımızdan istifaen ayrılan üyelerin hiçbir sosyal güvencesi olmaması durumunda sağlıktan yararlanma süresi 100 gündür.Vakfımızla irtibata geçilerek beyan verilmesi gerekmektedir.

Vakfımıza bu konu hakkında bilgi vermeyen üyelerin sağlık aktivasyonları bankadan çıkış tarihi itibariyle durdurulmaktadır. Bu durumda üyelerimiz sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktır.

Vakfa Yeni Üye Oldum , Sağlıktan Ne Zaman Yararlanabilirim ?

Vakfımıza yeni giren üye ve haksahipleri Vakfımıza 30 gün prim yatırılmasını takiben sağlık hizmeti almaya hak kazanmaktadır.

Vakfımız Sağlık Yardımlarından Yararlanan Öğrenciler için Öğrenim Belgeleri Ne Zaman Gönderilmelidir ?

Öğrenci olan haksahipleriniz için öğrenci belgeleri her yıl yeni öğrenim döneminin başlangıcında düzenli olarak gönderilmelidir.

 Bu belge gönderilirken   www.turkiye.gov.tr üzerinden  (PTT E-Devlet şifresi alınarak) yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir;

 •     SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu oluşturularak alınması gerekmektedir.)
 •     Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) Ekranı Görüntüsü (Bu belgenin sağ üst köşede isim gözükecek şekilde alınması gerekmektedir.)

  Ayrıca öğrenciliği biten haksahipleriniz için de yeni haksahibi beyan ve taahhüt belgesi gönderilip, Vakfa bildirim yapılması rica olunur. 

  Aksi takdirde haksahibiniz  Vakfımız sağlık hizmetlerinden  yararlanamayacaktır.

Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar Nelerdir?


PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR
PRİME TABİ (+) /PRİME TABİ DEĞİL (-)
HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU
1- Ücret


Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri


a) Zaman birimine göre ücret
+Hak Edilen Ay
* Fazla çalışma / mesai ücreti
+
Hak Edilen Ay
* Cumartesi günü ücreti
+
Hak Edilen Ay
* Hafta tatili ücreti
+
Hak Edilen Ay
* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti
+
Hak Edilen Ay
* Yıllık izin ücreti
+
Hak Edilen Ay
b) İşbirimi esasına göre ücret
+
Hak Edilen Ay
* Yüzde usulüyle alınan ücret
+
Hak Edilen Ay
* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
* Transfer ücreti
+
Hak Edilen Ay
* Transfer verimi ücreti
+
Hak Edilen Ay
c) Götürü ücret
+
Hak Edilen Ay
d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
* Hazırlama ücreti
+
Hak Edilen Ay
* Tamamlama ücreti
+
Hak Edilen Ay
* Temizleme ücreti
+
Hak Edilen Ay
* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
* Komisyon ücreti
+
Hak Edilen Ay
e) Zam ve Tazminatlar
+
Hak Edilen Ay
* Bakım tazminatı
+
Hak Edilen Ay
* Vardiya tazminatı
+
Hak Edilen Ay
* Ağır vasıta tazminatı
+
Hak Edilen Ay
* İş güçlüğü tazminatı
+
Hak Edilen Ay
* Yıpranma tazminatı
+
Hak Edilen Ay
* Özel hizmet tazminatı
+
Hak Edilen Ay
* Yabancı dil tazminatı
+
Hak Edilen Ay
* İmza zorunluluğu tazminatı
+
Hak Edilen Ay
* Makam tazminatı
+
Hak Edilen Ay
* Uçuş tazminatı
+
Hak Edilen Ay
* Arazi zammı
+
Hak Edilen Ay
* İş riski zammı
+
Hak Edilen Ay
* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı
+
Hak Edilen Ay
f) Hakkı huzurlar (toplantı parası)
+
Hak Edilen Ay
h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler
+
Hak Edilen Ay
ı) Avukatlık vekâlet ücreti
+
Hak Edilen Ay
2- Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak


* Tabii afet yardımı
+Ödendiği Ay
* Nakit ödenen kira yardımı
+Ödendiği Ay
* Nakit ödenen giyecek yardımı
+Ödendiği Ay
* Nakit ödenen yakacak yardımı
+Ödendiği Ay
* Askerlik yardımı
+Ödendiği Ay
* Sünnet yardımı
+Ödendiği Ay
* Nakit ödenen taşıt yardımı
+Ödendiği Ay
* Nakit ödenen ısıtma yardımı
+Ödendiği Ay
* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli
+Ödendiği Ay
* Nakit ödenen ayakkabı bedeli
+Ödendiği Ay
* Yılbaşı parası
+Ödendiği Ay
* Kreş parası
+Ödendiği Ay
* Bayram harçlığı
+Ödendiği Ay
* İzin harçlığı
+Ödendiği Ay
* Bayram ikramiyesi
+Ödendiği Ay
* Yılbaşı ikramiyesi
+Ödendiği Ay
* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
+Ödendiği Ay
* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye
+Ödendiği Ay
* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
+Ödendiği Ay
* Jübile ikramiyesi
+Ödendiği Ay
* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)
+Ödendiği Ay
* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)
+Ödendiği Ay
* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)
+Ödendiği Ay
* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları
+Ödendiği Ay
3- Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar


a) Ayni yardımlar
-
b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı
-
c) Görev yollukları
-
d) Seyyar görev tazminatı
-
e) Kıdem tazminatı
-
f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler
-
g) Keşif ücreti
-
h) İhbar tazminatı
-
I) Kasa tazminatı
-
i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)
-
j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)
-
k) Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)
-
l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları
-
Engelli Personel Kapsamında Bankada Göreve Başladım, Ne Zaman Emekli Olabilirim?

 

A-01/10/2008 tarihinden sonra işe girenlerde

5510 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi  1 Ekim 2008 gününde yürürlüğe girdi bu Kanun’un getirdiği özürlü emekliliği hükümleri, 01.10.2008 gününden sonra ilk defa işe girecek olanlar için geçerlidir.

Yeni düzenlemeye göre;

1-Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yüzde 60 ve daha fazla oranda hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayanlara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

2-Yetkili sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) Yüzde 50 ilâ yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) Yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

prim bildirilmiş olanlar herhangi bir yaşa bağlı olmadan özürlü sıfatıyla erken emekli olabilecekler ama yukarıda sayılan şartlar 01.01.2015 gününden sonra işe girenler için geçerli olup, Kanun’un ek ve geçici maddeleriyle kademe getirilmiştir. Getirilen kademeye göre düzenlenmiş tablo aşağıdaki gibidir.  

 

  İşe Başlama Tarihi Çalışma Gücünde Kayıp Oranı
%60 ve daha çok olanlar %50 – %59 arası olanlar %40 - %49 arası olanlar
01.10.2008 – 31.12.2008 15 yıl, 3 bin 700 gün 16 yıl, 3 bin 700 gün 18 yıl, 4 bin 100 gün
01.01.2009 – 31.12.2009 15 yıl, 3 bin 800 gün 16 yıl, 3 bin 800 gün 18 yıl, 4 bin 200 gün
01.01.2010 – 31.12.2010 15 yıl, 3 bin 900 gün 16 yıl, 3 bin 900 gün 18 yıl, 4 bin 300 gün
01.01.2011 – 31.12.2011 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin gün 18 yıl, 4 bin 400 gün
01.01.2012 – 31.12.2012 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 100 gün 18 yıl, 4 bin 500 gün
01.01.2013 – 31.12.2013 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 200 gün 18 yıl, 4 bin 600 gün
01.01.2014 – 31.12.2014 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 300 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün
01.01.2015’den sonra 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün

B- 01.10.2008 gününden önce işe girenlerde

 

Kanun’un geçici 10 uncu maddesine göre;

1-01.10.2008 gününden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. 

2-01.10.2008 gününden önce sigortalı olup sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigorta başlangıç tarihlerine ve sakatlık oranlarına göre aşağıdaki tablodaki şartlarla emekli edilirler. Bunlardan 18 yaşından önce işe girmiş olanlar varsa işe giriş tarihleri değil, 18 yaşını ikmal ettikleri tarihler dikkate alınmalıdır.  

Rapor Oranı ve Derecesi

Sigortalılık Başlangıcı I. Derece
(Yüzde 80 +)
II. Derece
(Yüzde 60-79)
III. Derece
(Yüzde 40-59)
06.08.1991 ve daha önce 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün
07.08.1991-06.08.1994 arasında 15 yıl- 3600 gün 15 yıl, 8 ay-3680 gün 16 yıl, 3760 gün
07.08.1994-06.08.1997 arasında 15 yıl- 3600 gün 16 yıl, 4 ay-3760 gün 17 yıl, 3920 gün
07.08.1997-06.08.2000 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 3840 gün 18 yıl, 4080 gün
07.08.2000-06.08.2003 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 8 ay-3920 19 yıl, 4240 gün
07.08.2003-30.09.2008 arasında 15 yıl- 3600 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400 gün

 

Ücretsiz İzne Ayrıldım, Vakfınız Sağlık Yardımlarından Ne Kadar Süre Yararlanabilirim ?

1- ÜCRETSİZ İZİNE AYRILMA DURUMUNDA

Bankamız tarafından  ücretsiz izne ayrıldığı bildirilen üyelerimizin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımları aşağıdaki hususlara göre verilmektedir.

Askerlik Nedeniyle Ücretsiz İzne Ayrılan Üyelerimiz ;

Geriye dönük 1 yıl içerisinde 90 günden fazla hizmeti var ise  ayrıldığı tarih itibariyle 100 gün boyunca sağlık imkanlarından yararlanabilmektedirler.  

Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzne Ayrılan Üyelerimiz ;

Geriye dönük 1 yıl içerisinde 90 günden fazla hizmeti var ise, Doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılışlarda bu 6 aylık dönem içinde ilgilinin adına işveren bankamız tarafından prim yatırılmadığı halde sağlık harcamaları, ilgili mevzuat gereği ayrılış tarihi itibariyle 180 gün boyunca Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

Çocuğun Bakımı Nedeniyle veya diğer nedenlerle Ücretsiz İznini  Uzatan Üyelerimiz;

Dönüş yapmadan 2. Kez ücretsiz izin süresinin uzatılması durumunda, uzatılan dönem için mevzuat kapsamında  bir hüküm bulunmaması nedeniyle sağlık yardımları verilememektedir.

Diğer Nedenlerle Ücretsiz İzne Ayrılan Üyelerimiz  ;

Geriye dönük 1 yıl içerisinde 90 günden fazla hizmeti var ise ayrıldığı tarihi itibariyle 100 gün boyunca sağlık imkanlarından yararlanabilmektedirler.  

 

2- ÜCRETSİZ İZİNDEN DÖNÜP İŞE BAŞLAMA DURUMUNDA

Üyelerimiz; Askerlik, Doğum, Çocuğunun Bakımı ve Diğer nedenlerle ücretsiz izinde iken yeniden göreve başlamaları durumunda;

 • Geriye dönük bir yıl içerisinde 30 gün hizmeti var ise dönüş tarihi itibariyle,  
 • Geriye dönük bir yıl içerisinde 30 gün hizmeti yok ise dönüş tarihinden 30 gün sonrası için sağlık imkanlarından yararlanabilecektir.

Vakıftan İstifaen Ayrıldım. Sağlıktan Yararlanabilir Miyim ?

Vakıftan İstifa ederek Ayrılma Durumunda;

İstifa eden üyelerimizin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımları aşağıdaki hususlara göre verilmektedir.

İstifa tarihi itibariyle sağlık yardımları durdurulur. Ancak Üyemizin geriye dönük 1 yıl içerisinde 90 günden fazla hizmeti var ise,

100 güne kadar yararlanma hakkıbulunan üyelerimiz bu süre içerinde (30 + 30 + 30 + 10 gün) herhangi bir sosyal

güvencelerinin bulunmadığını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu nedenle vakfımıza gönderilmesi gereken belgeler,

1-Üye ve Hak Sahibi İçin Beyan ve Taahhüt Belgesi

2-Üye ve Hak sahibi için (Eş ve 18 yaş üstü çocuk) www.turkiye.gov.tr üzerinden (PTT E-Devlet şifresi alınarak) yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir;

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu oluşturularak alınması gerekmektedir.)

Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) Ekranı Görüntüsü (Bu belgenin sağ üst köşede isim gözükecek şekilde alınması gerekmektedir.)

İstifaen ayrıldım Vakıf hizmet ve prim bilgilerim e-devlet üzerinde gözükmüyor. Ne yapabilirim?

Vakıf primlerinizin GESAK sistemine aktarılması gerekmektedir. Konu ile ilgili emeklilik@tzhvakfi.org mail adresine talebinizi iletebilirsiniz.